Feb 17, 2017

Rizma Simbolon - Hita Do Hita

Rizma Simbolon - Hita Do Hita


Cipt : Dakka Hutagalung
Artis : Rizma Simbolon
Aha pina begem begem
Di akka hata hata
Aha pina tangi tangim
Di akka naso hata
Rohami ma parooha
Ekkel mi baen alusna

Manang sadihari pe molo ro hata hata
Ai godangan do jolma ringgas patubu hata
Nangso di boto tikkosna
Di hatindangkon do sipata
MOlo patangi hu doho
Molo patinggil hu doho
Susah ma hita sega mahita

Hita do hita saonari sogot haduan
Hita do hita sahat tu manang andigan
Hita do htia susah manang sonang
Patudu ma hita ito da na tongtong saroha
Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon